K2013 a - 01

K2013 a - 02

5232-crl-7893b8a9-c40c-4db2-8de7-c7bbdf335b10R3C1

CenturioNet se • CenturioNet’s

Intreebladsy - Home
Lien Badenhorst

Deel van CenturioNet • Part of CenturioNet

‘n SuproNet Webwerf • A SuproNet Web Site
Let op Kopiereg • Note Copyright

Lien Badenhorst

CV: Lien Badenhorst

CV: Lien Badenhorst

Ek is gebore in Johannesburg op 24 April 1954. My ouers verhuis na Krugersdorp toe ek maar een jaar oud was. Die 13 jaar wat ons daar gebly het was die gelukkigste kinderjare wat ‘n kind kon begeer. Ons was ‘n klomp wilde kinders wat die werêld vol gehardloop het en kon speel waar ons wou, sonder om bang te wees vir enige iets of iemand. Hier het ek reeds begin teken, op mure en glase en in die sand. Ek het vir een jaar kuns geneem as vak by Monument Hoërskool. Toe verhuis my ouers na Bloemfontein. ‘n Paar maer jare het gevolg wat teken betref, maar toe ek in Port Elizabeth beland in standerd nege kon ek weer kuns as vak neem! Dit was hemels! ‘n F simbool vir wiskunde het my glad nie gepla nie. Al wat belangrik was, was die kuns!

Na matriek het ek Skone Kuns gaan studeer by die destydse Technikon, nou bekend as die Nelson Mandela Metropolitan University. ‘n Paar jaar van uiterste genot! My vakke was skilder en teken van figuurstudies, landskappe en stillewes. Ek het ook grafiese kuns gedoen asook illustrasies, beeldhou en pottebakkery. Die geluk was aan my kant om te kan studeer onder bekende kunstenaars soos Trevor Melville, Joan Wright, Alexander Podlashuc, Hunter Nesbit, Hillary Graham en Neil Rodgers.

In 1977 sluit ek aanby die Weermag. Wat ‘n kontras! Hier word ek geforseer om grafiese ontwerp te doen. Ek leer om ‘n volwaardige grafiese ontwerper te word op die weermag se onkoste! My ontwerpaktiwiteite het ingesluit tegniese tekeninge, skyfieprogramme, videoprogramme en draaiboeke. Intussen skilder ek in my vrye tyd.

Hierna volg The Citizen waar ek as advertensiekunstenaar werk. Danksy die inligtingskandaal kry ek ‘n oorplasing na Hoofstad en Oggendblad. Weereens as advertensiekunstenaar, maar met meer verantwoordelikhede.

As gevolg van my ondervinding kry ek ‘n pos by Unisa as grafiese kunstenaar. Hier kon ek my kreatiwiteit meer uitleef. Die department Onderrigtegnologie maak videoprogramme, skyfiereekse en klankopnames vir die verskillende kursusse wat aangebied word by Unisa. Alles is gemik op afstandonderrig. Ek doen ook illustrasies vir tesisse en uitleg van interne publikasies. Ek hou ‘n uitstalling van my skilderkuns tydens ‘n dosenteverenigingfunksie.

Hierna volg TUKS, waar ek min of meer dieselfde werk doen, maar in ‘n meer senior hoedanigheid.

Ek word ‘n pos by Die Buro vir Inligting aangebied, en doen daar meer uitleg van publikasies soos Panorama, SA Today, Jaarboek van Suid Afrika en Pres. FW de Klerk se inhuldigingspublikasie.

Hierna aanvaar ek ‘n pos by ESKOM se opleidingskollege wat later bekend word as die Konferensiesentrum.  Ek leer om tegniese tekeninge vir opleidingsmateriaal te doen op die rekenaar en doen grafiese ontwerpe wat nodig is vir verskeie funksies. Dit sluit in ontwerpe soos wynetikette, spyskaarte en uitnodigings. Ek maak ook “backdrops” vir groot funksies, wat my weer nader bring aan die skilderkuns.

Ek besluit om my eie besigheid te begin met die doel om meer tyd te kan spandeer aan skilderkuns. Irene Design Studio ontstaan in 1996.

Irene Design Studio se dienste sluit in: Uitleg van publikasies, korporatiewe identiteite, advertensiemateriaal, “signage” , “branding” en geologiese kaarte.  Korporatiewe identiteit sluit in ontwerp van ‘n logo, besigheidskaartjies, briefhoofde, en epos- handtekeninge,  Ek skep ook skilderye op aanvraag en muurpanele.

Om in voeling te bly met wat in die kunswerêld aangaan loop ek weekliks klas by Alain Nortjé, ‘n bekende SA skilder. Sedert ek 5 jaar gelede weer begin skilder het, het ek solo-uitstallings gehou en deelgeneem and groepuitstallings.Kontak Lien vir meer inligting.

I was born in Johannesburg on April 24, 1954. My parents moved to Krugersdorp when I was only one. The 13 years we lived there, were the happiest a child could wish for. We were a group of wild kids who ran around and played where we wanted, without being afraid of anything or anyone. Here I already started drawing in walls and glasses – and in the sand. I had art as subject for one year at Monument High School. Then my parents moved to Bloemfontein. A few lean years, as far is art was concerned, followed but when I landed in Port Elizabeth in standard nine, I could take art as again. It was heavenly! An F symbol for maths did not bother me at all. Art was the only thing that mattered!

After matric a studied Fine Arts at the then Technicon, now known as the Nelson Mandela Metroplitan Univertsity. A few years of pure joy! My subjects were painting and drawing of figure studies, landscapes and still lifes. I also did graphic art, illustrations, sculpture and pottery. I had the good fortune to be able to study under well-known artists such as Trevor Melville, Joan Wright, Alexander Podlashuc, Hunter Nesbit, Hillary Graham and Neil Rodgers.

In 1977 I joined the Defence Force. What a contrast! Here I was forced to do graphic design. I learned to become a fully-fledged graphic designer at the expense of the army! My design activities included technical drawing, slide shows, video programmes and movie scripts. In the meanwhile I painted in my spare time.

After the stint in the army, I worked as advertising artist at The Citizin. Thanks to the information scandal, I was transferred to Hoofstad and Oggendblad, again as advertising artist but with more responsibilities.

Due to my experience I got a post at Unisa as graphic artist. Here I could express my creativity more. The department for educational technology makes video programmes, slide show series and sound recordings for the various courses offered by Unisa. Everything is aimed at distance learning. I also did illustrations for thesis and layout of internal publications. I held an exhibition of my paintings at a function of the association of lecturers.

Then followed Tuks, where I did approximately the same type of work, but in a more senior position.

I was offered a post at the Bureau of Information and did layout of publications such as Panorama, SA Today, Yearbook of South Africa and the publication at the inauguration of Pres. De Klerk.


I then accepted a post at Eskom’s training college, which later became known as the Conference Centre. I learned how to do computer aided technical drawings for training material and did graphic design for various functions. The designs included wine labels, menus and invitations. I also made backdrops for large functions, again bringing me closer to painting

I decided to start my own business with the aim of spending more time painting. Irene Design Studio was created in 1996.

The services offered by Irene design Studio include: Layout of publications, corporate identity, advertising material, signage, branding and geological maps. Corporate identity includes the design of a logo, business cards, letterheads and e-mail signatures. I also create paintings and murals on assignment.

To stay in touch with the art world, I attend a weekly class at Alain Nortjé, a well-known South African painter. Since I started painting again 5 years ago, I have held solo exhibitions and participated in group exhibitions.

Contact Lien for more information.

 

 

 

CenturioNet (Afrikaans)CenturioNet (English)
[Kalender 2013 Calendar]

[Lien Badenhorst] [Werke Works] [Gratis Kalender Free Calendar] [Druk Print] [Kontak Contact]

 

Die gebruik van hierdie webwerf, die inligting daarop en skakels na ander webwerwe is op die gebruiker se eie risiko.
Met die besoek en gebruik van hierdie webwerf aanvaar die besoeker bogenoemde voorwaardes.
Om kommentaar te lewer of navraag te doen oor hierdie webwerf, klik hier.
 

The use of this web site, the information in it and the links to other web sites are at the user’s own risk. By visiting and using this web site, the visitor accepts these conditions.
To comment on or enquire about this web site, click here.
 


Hierdie webwerf en sy inhoud behoort aan CenturioNet,
‘n afdeling van SUPROKON Bestuursdienste.
Sien Kopiereg vir gebruiksvoorwaardes.
© 2013. Alle regte voorbehou.
 


This web site and its contents belong to CenturioNet,
a division of SUPROKON Management Services.
See Copyright for conditions of use.
© 2013. All rights reserved.

Vir meer inligting oor Centurion, sien CenturioNet
For more information about Centurion, see CenturioNet

K2013 a - 08

K2013 a- 09