K2008 - 01

K2011 a - 02

Kalender 2011 - snymeester anderR3C1

CenturioNet se • CenturioNet’s

Intreebladsy - Home
Druk • Print

Deel van CenturioNet • Part of CenturioNet

‘n SuproNet Webwerf • A SuproNet Web Site
Let op Kopiereg • Note Copyright

Weens die groot aantal versoeke vir gratis kalenders wat ons van buite Centurion en buite Suid-Afrika ontvang het, stel ons ook ‘n weergawe beskikbaar wat jy self kan druk.
Ons bied egter geen ondersteuning nie. Jy doen dit op jou eie!

Due to the high demand for free calendars from outside Centurion and outside South Africa, we also make available a version that you can print yourself.
We do not provide any support. You are on your own!

Kies weergawe om te druk
Aanwysing: Druk
Aanwysings: Saamstel van kalender

Select version to print (download)
Instructions: Printing
Instructions: Assembling calendar

Weergawe van Kalender
Version of Calendar

Regsklik en kies “Save as” om af te laai • Right-click and select “Save as” to download
Vir gratis Acrobat Reader: Adobe : For free Acrobat Reader

Hoogste gehalte • Highest quality
9,61MB, pdf

Kleiner lęer (laer gehalte) • Smaller files (lower quality)
1,4MB, pdf

 

Aanwysings: Druk
Instructions: Printing

(1) Maak die tersaaklike lęer oop met Adobe se Acrobat Reader.
(2) Die ontwerp pas op ‘n A4 landskaporiëntasie.
(3) Druk op drukker van keuse, verkieslik ‘n kleurdrukker.
(4) Gebruik die beste drukgehalte beskikbaar (bv. “photo quality”) en druk op swaar papier om te verhoed dat  die bladsy krul wanneer dit gebruik word. (Om die lęergroottes prakties te hou (vir aflaai), is die gehalte van die grafika laer as op die oorspronklike produk.)
(5) Indien die kalender in die CD-formaat gebruik gaan word (soos dit ontwerp is), moet nie die ontwerp vergroot of verklein wanneer dit druk nie (m.a.w. moet nie “print to fit” nie). Elke bladsy (maand) moet 115mm wyd en 137mm hoog wees.

(1) Open the relevant file with Adobe’s Acrobat Reader.
(2) The design fits on an A4 in landscape.
(3) Print on any printer of your choice, preferably on a colour printer.
(4) Print at the highest quality available (e.g.. “photo quality”) on heavy paper to prevent curling of pages when in use. (To keep the file sizes practical (for download), the quality of the graphics is lower than on the original.)
(5) If you are going to use the calendar in CD-format jewel case (as it was designed for), do not scale the design up or down when printing (i.e. do not “print to fit”). Each page (month) should be 115mm wide and 137mm high.

Aanwysings: Saamstel
Instructions: Assemble

(1) Sny bladsye (maande) uit.
(2) Plaas in kalenderhouer van CD-formaat.
(3) Indien so ‘n houer nie beskikbaar is nie, kan ‘n CD-houer gebruik word:
(i) Gebruik “ou” soort CD-kassie met die verwyderbare (swart) insetsel.
(ii) Verwyder die insetsel.
(iii) Maak die twee dele versigtig los van mekaar en voeg dit dan weer saam om ‘n staandertjie te vorm. Vyl klein stukkies af om die regop gedeelte te laat terugleun. Sien foto hieronder.
(iv) Plaas die papier in die houer


A:
Onderkant van CD-kassie sonder insetsel.
Bottom/back of CD jewel case without insert.
B:
Voorkant van CD-kassie, omgedraai met buitekant na onder.
Front of CD jewel case, turned around with outside at bottom.
C:
Vyl 1 - 2 mm hier af.
File away 1 - 2 mm from here.

(1) Cut out the pages (months)
(2) Place them in CD jewel case type calendar holder
(3) If such a holder is not available, a normal CD jewel case can be used:
(i) Use the “old” type jewel case with the removable (black) insert.
(ii) Remove the insert.
(iii) Carefully take the two remaining pieces apart and reassemble to form a stand. File off small pieces to get the vertical part to lean back. See photograph above.
(iv) Place the paper in the holder

 

 

 

CenturioNet (Afrikaans)CenturioNet (English)
[Kalender 2011 Calendar]

[Eddie Morrison] [Werke Works] [Gratis Kalender Free Calendar] [Druk Print] [Kontak Contact]

 

Die gebruik van hierdie webwerf, die inligting daarop en skakels na ander webwerwe is op die gebruiker se eie risiko.
Met die besoek en gebruik van hierdie webwerf aanvaar die besoeker bogenoemde voorwaardes.
Om kommentaar te lewer of navraag te doen oor hierdie webwerf, klik hier.
 

The use of this web site, the information in it and the links to other web sites are at the user’s own risk. By visiting and using this web site, the visitor accepts these conditions.
To comment on or enquire about this web site, click here.
 


Hierdie webwerf en sy inhoud behoort aan CenturioNet,
‘n afdeling van SUPROKON Bestuursdienste.
Sien Kopiereg vir gebruiksvoorwaardes.
© 2010. Alle regte voorbehou.
 


This web site and its contents belong to CenturioNet,
a division of SUPROKON Management Services.
See Copyright for conditions of use.
© 2010. All rights reserved.

Vir meer inligting oor Centurion, sien CenturioNet
For more information about Centurion, see CenturioNet

K2008 - 08

K2008 - 09