SuproNet (Afr)   • SuproNet (Eng) •   CenturioNet (Afr)   •   CenturioNet (Eng)

Bannier - CenturioNet

Gautrein •  Gautrain

 

 

 

 

Kopiereg
Copyright

CenturioNet (Afr)

Gautrein Portaal
Gautrain Home

 

Een vlak op in struktuur

Erkenning van Bronne • Acknowledgement of Sources

SuproNet, as eienaar van CenturioNet, gee graag erkenning aan alle bronne wat gebruik is vir die ontwikkeling van hierdie Webwerf. Die enigste werk op hierdie deel (Gautrein) van CenturioNet wat van eksterne bronne afkomstig is, is die lugfoto’s met aanduiding van die roete. Hierdie inligting is bekom tydens die ope dag in Centurion of 5 Februarie 2002 en is per digitale kamera vasgelê.

SuproNet, as owner of CenturioNet, is keen to acknowledge all sources used in the development of this Website. The only parts on this section (Gautrain) of CenturioNet obtained from external sources are the aerial photographs with indication of the route. This information was obtained during the open day in Centurion on February 5, 2002 and was captured using a digital camera.

Gebruik van Materiaal • Use of Material

CenturioNet (SuproNet, ‘n afdeling van SUPROKON Bestuursdienste) besit kopiereg op al die materiaal en konsepte wat in hierdie Webwerf voorkom. Alle regte word voorbehou.

Toestemming word hiermee verleen vir redelike gebruik van die inligting en grafiese elemente vir doeleindes van akademiese studie en vir persoonlike gebruik. Normale erkenning moet aan CenturioNet as bron verleen word, indien enige materiaal vir hierdie doeleindes gebruik word:

Die volgende word uitdruklik verbied:

 • Gebruik van materiaal vir enige kommersiële doeleindes, hetsy met die oog op wins of sonder winsbejag.
 • Gebruik van die materiaal op enige Webwerf.
 • “Framing” van enige van die bladsye op enige Webwerf
 • Gebruik van die foto’s en ander grafiese elemente vir enige ander doeleindes as akademiese studie of persoonlike gebruik.

Indien u die materiaal vir enige doel buiten redelike akademiese studie of persoonlike doeleindes wil gebruik, is skriftelike toestemming vooraf nodig. Rig sodanige versoeke aan SuproNet.

Belangrik:

 1. Hoewel sommige van die geskrewe materiaal in die openbare domein is of van ander bronne verkry is, behoort die spesifieke aanbieding daarvan op hierdie Webwerf aan SuproNet.
 2. Alle foto’s en grafika behoort uitsluitlik aan CenturioNet (SuproNet) en enige ongemagtigde gebruik kan tot eise lei.

CenturioNet (SuproNet, a division of SUPROKON Management Services) owns the copyright on all the material and concepts used on this Website. All rights are reserved.

We hereby provide permission for reasonable use of the information and graphical elements for the purpose of academic study or for personal use. The usual acknowledgement must be given to CenturioNet as source when any material is used for this purpose.

The following is expressly forbidden:

 • The use of material for any commercial purposes, either with or without the intent to make a profit.
 • The use of the material on any Website.
 • “Framing” of any of the pages of this Website on any other Website.
 • The use of the photographs and other graphical elements for any purpose other than academic study or personal use.

If you would like to use the material for any purpose other than reasonable academic study or personal use, prior written permission by SuproNet is required. Address your request to SuproNet.

Important:

 1. Although some of the written material is in the public domain or obtained from other sources, the specific presentation of that information on this Website belongs to SuproNet.
 2. All photographs and graphics belong exclusively to CenturioNet (SuproNet) and any unauthorised use may lead to legal action and claims for damages.

Rand - skeiding

Waarheen nou?

 

 

RelatiefEen vlak opVorige bladsy op hierdie vlakVolgende bladsy op hierdie vlak

[Gautrein • Centurion • Gautrain]

[Kaart • Map] [Petisie • Petition] [Kopiereg Copyright]

 


Die gebruik van hierdie Webwerf,
die inligting daarop en skakels na ander Webwerwe is op die gebruiker se eie risiko.
Met die besoek en gebruik van hierdie Webwerf aanvaar die besoeker bogenoemde voorwaardes.
Rig kommunikasie met betrekking tot hierdie Webwerf aan die Webmeester.

The use of this Website,
the information in it and the links to other Websites are at the user’s own risk.
By visiting and using this Website, the visitor accepts these conditions.
Address your communication regarding this Website to the Webmaster.

SuproNet
Hierdie Webwerf en sy inhoud behoort aan SuproNet,
‘n afdeling van SUPROKON Bestuursdienste.
Sien
Kopiereg vir gebruiksvoorwaardes.
© 2002 SuproNet. Alle regte voorbehou.

This Website and its contents belong to
SuproNet,
a division of SUPROKON Management Services.
See
Copyright for conditions of use.
© 2002 SuproNet. All rights reserved.

 

Rand - onder