SuproNet (Afr)   • SuproNet (Eng) •   CenturioNet (Afr)   •   CenturioNet (Eng)

Bannier - CenturioNet

Gautrein •  Gautrain

 

 

 

 

K07 Highveld
Techno Park

CenturioNet (Afr)

Gautrein Portaal
Gautrain Home


Ons aanvaar geen verantwoordelikheid vir die korrektheid van die inligting wat hier aangebied word nie. Gebruik van die inligting is uitsluitlik op risiko van die besoeker/gebruiker. Deur hierdie inligting te gebruik, aanvaar u hierdie voorwaardes.
Sien
Kopiereg vir erkennings en gebruiksvoorwaardes

We do not accept any responsibility for the accuracy of the information presented here. Use of this information is at the sole risk of the visitor/user. By using this information, you accept these conditions.
See
Copyright for acknowledgements and conditions of use

 

Een vlak op in struktuur

Vorige • Previous

Vorige kaart
Previous map

Volgende kaart
Next map

Volgende • Next

Regsklik en “View Image” of soortgelyk om volgrootte foto te sien.
Gebruik “Back” om terug te keer na hierdie bladsy

Right-click and “View Image” or similar to see full size photograph.
Use “Back” to return to this page.

Voorgestelde spoorlyn in blou • Proposed railway line in blue
Oriëntasie nie presies N-S. • Orientation not exactly N-S

Na bo


Bronne •  Sources

Lugfoto verkry deur foto te neem van lugfoto’s verskaf deur Gauteng Provinsiale Regering/Gautrain/BlueIQ/Bohlweki tydens ope dag in Centurion op 5 Februarie 2002.

Aerial photograph obtained by taking photograph of aerial photos supplied by Gauteng Provincial Government/Gautrain/BlueIQ/Bohlweki during open day in Centurion on February 5, 2002.

Rand - skeiding

Waarheen nou?

 

 

RelatiefEen vlak opVorige bladsy op hierdie vlakVolgende bladsy op hierdie vlak

[Gautrein • Centurion • Gautrain]

[Kaart • Map] [Petisie • Petition] [Kopiereg Copyright]

[K01 Groenkloof] [K02 Kloofsig] [K03 Lyttelton] [K04 Clubview]

[K05 Die Hoewes] [K06 Verwoerdburgstad] [K07 Highveld Techno Park] [K08 Zwartkop]

[K09 Gateway] [K10 Rooihuiskraal] [K11 Louwlardia] [K12 Kosmosdal]


Die gebruik van hierdie Webwerf,
die inligting daarop en skakels na ander Webwerwe is op die gebruiker se eie risiko.
Met die besoek en gebruik van hierdie Webwerf aanvaar die besoeker bogenoemde voorwaardes.
Rig kommunikasie met betrekking tot hierdie Webwerf aan die Webmeester.

The use of this Website,
the information in it and the links to other Websites are at the user’s own risk.
By visiting and using this Website, the visitor accepts these conditions.
Address your communication regarding this Website to the Webmaster.

SuproNet
Hierdie Webwerf en sy inhoud behoort aan SuproNet,
‘n afdeling van SUPROKON Bestuursdienste.
Sien
Kopiereg vir gebruiksvoorwaardes.
© 2002 SuproNet. Alle regte voorbehou.

This Website and its contents belong to
SuproNet,
a division of SUPROKON Management Services.
See
Copyright for conditions of use.
© 2002 SuproNet. All rights reserved.

 

Rand - onder