Finaliste 2004 Finalists

In alfabetiese volgorde (volgens van)
In alphabetical order (according to surname)

Dr Hanneke du Preez
Sakkie Kotze
Dr Rentia Landman
Bobby Lock
Chrissie Naudé

Dr Hanneke du Preez

CvdJ2004CotY - Finalis - Hanneke du Preez

Hanneke studied Communication at UNISA and obtained her Ph.D in Intercultural and Political Communication in 1988.   Her experience includes safari-guiding in Botswane; public relations for the Botanical Research Institute; lecturing Communication at UNISA; publishing a democracy-education newsletter for 6 years and doing climate-studies in the townships; starting up of Leriba Lodge; writing speeches for the mayor; and publishing various books, articles and radio talks.

Hanneke du Preez is a freelance travel journalist, tour operator and culture specialist contributing to awareness and appreciation of the cultural treasures of South Africa

  • Articles are published in various travel magazines and newspaper supplements, based on research done in the unique regions of south Africa
  • Excursions are arranged mainly for South Africans to afford them the opportunity to explore different regions of the country
  • Culture Appreciation workshops, presentations of the African philosophy of ubuntu and slideshows (Introduction to the cultures of SA) foster a greater understanding and appreciation of our cultural diversity
  • A newsletter, Culture Cool, is published three times per year to report on the tours, presentations and other activities.

Sakkie Kotze
Voorsitter van die ATKV Centurion

CvdJ2004CotY - Finalis - Sakkie Kotze

Sakkie was Helpmekaar Hoërskool leerling reeds verkies as leier by verskillende kultuuraktiwiteite en sportaksies soos oa lid van die leerlingraad, hoofspanleier Voortrekkers, sportkaptein, voorsitter van die ACSV.  Hy sstudeer om Afrikaansonderwyser te word aan diegoudstadse Onderwyskollege en later ookPU vir CHO.   As student is hy die eerste Skakeldraer, n Staatmakerverteenwoordiger op die hoofbestuur van die Voortrekkerbeweging. As Joolvoorsitter, Kampusvoorsitter van die Afrikaanse Studentebond (ASB) en ondervoorsitter van die Studenteraad van GOK, doen by baie ondervinding op die die besondere rol wat hy later jare speel in die Afrikaanse taal- en kultuurlewe in Gauteng. 

Buiten vir sy gewone loopbaan as onderwysier, skoolhoof, en tans ook superintendent van Onderwys, he thy nog energie en daadkrag oor vir verskillende ander aktiwiteite.  Hy was deur die jare betrokke by Jeugweerbaarheid, Jeugleierskursusse, diaken/ouderling en kategeet by sy kerk.   ACSV, Voortrekkeroffisier vir aantal jare, Rapportreyers, aktiewe volkspeler tot op di evlak van die Nasionale Raad vir Volksang- en Spele.   Sy groot belangstelling in sport (as deelnemer en afrigter van atletiek, landloop, swem en ruby)  bring hom slefs oorsee as SA verteenwoordiger by die Moderne Vyfkampvereniging se vergadering inMontreol tydens die Olimpiese Spele.

Sakkie, voorsitter vn die plaaslike tak van die ATKV en ook al vir dire termyne (9 jaar) verkies op die ATKV hoofbestuur, is die dryfkarg agter die dinamika van die vereniging in Centurion.   As voog van die ander takke in Tshwane, probeer hy ook om dieselfde entoesiasme en kreatiwiteit by die ander takke in ons omgewing aan te help.

Alhoewel Afrikaanse taal en kultuur sy eerste liefde is, bevorder hy al vir 30 jaar wedersydse respek, begrip en verdraagsaamheid onder al die kultuur- en godsdiens- en taalgemeenskappe in Suid-Afrika asook die beskerming van die regte van alle gemeenskappe op verskillende wyse.

Centurion vereer hierdie burger van hom al twee keer met die uitsonderlike toekenning van “Centurion van die Jaar (kultuur)   sy talent en kultuurbydrae he took uitgeloop op die toekening van Toastmasters as Centurion Kommunikator van 2002. Daar gaan selde ‘n week verby dat daar nie ‘n artikel met foto van hom in die plaaslike koerant verskyn nie.

Dr Rentia Landman

CvdJ2004CotY - Finalis - Rentia Landman

Renntia matrikuleer aan die Hoerskool Ermelo, behaal ‘n BCom aan die PU vir CHO, THOD aan Potchefstroomse Onderwyskollege, Bed & ‘n aantal regsvakke aan UNISA, M ED (met lof) & PhD aan die Universiteit van Pretoria

Sy begin as onderwyseres in rekeningkunde en ekonomie, Dosent aan Technikon Petoria, Nuuskorrespondent vir die SAUK vanuit Belgie, Dosent aan Onderwyskollege Pretoria, Onderwysnavorser van die Onderwysburo, Senior Adjunkhoofonderwyskudige in die Dept van Onderwys, Administrasie Volksraak

1995 – 2000 Stadsraadslid van Centurion Stadsraad, Lid van die Uitvoerende Komitee, Voorsitter van Staande Komitee vir Gemeenskapsdienste, Lid van die Arbeidsbedingingsraad van die Groter Pretoria Metropolitaanse Raad, Stadsraadslid van Tshwane Metropolitaanse Munisipaliteit 2000 tot hede

Dien op verskeie besture en rade.  Reel ‘n symposium oor Dwelmisbruik vir Lyttelton Polisie Forum in 1997 .  Haar betrokkenheid in die gemeenskap van Centurion is van fondsinsamelingsfuksies vir Rusoord tot Internasionale musiekkonsert vir Hoerskool Cneturion, Gemeenskapsontwikkeling in Olievenhoutbosch, Centurion Circle ‘n kruiskulturele organisasie, Kulturion, belangegroep vir mense in rolstoele, en dien op die Centurion Sakekamer se bestuur.

Oorsese studiebesoeke o.a 1993 na Frankryk,Nederland en Belgie tot 1996 as gas van die Konrad Adenhauer Stigting in Marburg, Duitsland, In 2003 lid van die afvaardiging van die Tshwane Munisipaliteit na England.

Lewer nasionaal verskeie referate, publikasies en toesprake

Rentia se betrokkenheid by die Sakegemeenskap en inwoners van Centurion, maak van haar ‘n volwaardige mentor en rolmodel as Centurion van die Jaar

Bobby Lock

CvdJ2004CotY - Finalis - Bobby Lock

Woonagtig in Centurion sedert Desember 1975

As lid van die NG Kerk Raslouw, dien Bobby in verskeie poste van Diaken, ouderling, Blok ouderling, dagbestuur, Katkisant, Betrokke by stigting en relings van die Sewe Gemeente Eredienste. Betrokke by stigting en reelings van die Multi-Gemeente Eredienste

As voorsitter en stigter van die Onderwys Vereniging van Laerskool Wierdapark en Eldoraigne Hoerskool, Beskermheer van rugbytoere, onwikkeling van terrein en paviljoene.

Dien vir afgelope twaalf jaar die Centurion Raad vir Bejaardes.    Ontwikkel die Kiepersol dienssentrum op versoek van die Stadsraad van Centurion

Lions Haven opgerig in samewerking met Pretoria Suid Lions Klub en die Stadsraad vir die gebruik van behoeftige bejaardes

Ontwikkel Eldoraigne Park Aftree-Oord, wat Bobbie met eie fondse doen en oorhandig aan die CRB vir beheer, bestuur en herverkope, waar die wins vir die CRB was.

Dien op verskeie fondsinsamelingsaksies van die CRB waar hy ook op die bestuur dien

Betrokke by Centurion Hospitum vir afgelope sewe jaar en is lid van die Uitvoerende Komitee

Projekbestuurder met oprigting van Hospice gehou wat ‘n besparing van R1 000 000 was

Fondsinsameling van Weskus snoekbraai onder Bobby se betrokkenheid lewer ‘n jaarlikse wins van ongeveer R60 000

Bobby is ook betrokke by hulpverlening met Eersterus Hospitum

Lid van Wierdapark Rapportryerskorps en die nook as voorsitter

Bobby het verskeie projekte onderneem soos o.a Reik na die Sterre-Kompetiese waar hy as sameroeper en Organiseerder van Nasionale Liedjiefees onder die faandel van Centurion ‘n Gala-aand indie Staatsteater gehou het.

Afrikaanse Liedjiefees wat elke jaar in samewerking met alle skole in Centurion aangebied word

Laudium Primary School – bevordering van Afrikaans.

Bobby het ‘n nota onderaan sy CV geskryf wat die bekende en alombeminde Bobby Lock opsom

“Hierdie is regtig nie my styl nie, maar dankie vir die nominasie, dit maak my skaam, want daar is baie mense wat met dieselfde erns en entosiasme waarde toe voeg op hulle manier, tot ons mooi stad Centurion en ons land”

Chrissie Naude

CvdJ2004CotY - Finalis - Chrissie Naude

Vir die afgelope 34 jaar is Chrissie en haar man dr Kobie Naude, bekende inwoners van Centurion.   Dr Kobie, voormalige voorsitter en ook Centurion van die Jaar, het diep spore getrap van absolute vrywillige betrokkenheid op vele terreine – godsiens, opvoeding, maatskaplik, kultuur.

Chrissie is geseen met ‘n spranklelende persoonlikheid wat tot gevolg het dat sy met enige mensop so ‘n wyse kan kommunikeer dat dit altyd tot versterking en verryking van haar medemens dien.  Kenmerkend van haar optrede is haar entoesiasme vir die lewe sodat sy ook elke taak wat sy verrig met orgawe doen.  Baie mense spreek hulle verbasing uit oor haar inisiatief, deursettingsvermoe en onvermoeide ywer.    As ‘n dankbare mens vind sy vreugde daarin om ‘n lewe van diensbaarheid te voer.

Alhoewel sy ‘n dinamiese bydrae lewer in die opvoeding van kinders, versorging en belangstelling in bejaardes en gestremdes is die bydrae wat sy lewer in die kultuurakker van Centurion ongeewenaard en uniek.   Dit is bykans onmoontlik om ‘n getreoue weergawe te gee van die reuse aandeel wat sy he tom Centurion op hierdie gebied bekend te stel en uit te brei.

Sy het al verskeie oorkondes, huldeblyke sertifikate ontvang en bydraes gelewer.

In 1997 ontvang sy die goue vrou toekenning van die Burgermeester van Centurion vir betrokkenheid op kerklike, kulturele en gemeenskapsvlak

Lyttelton Dienssentrum, Weskoppies hospitaal, Jakaranda Kinderhuis, Irene Middle School, Kulturion, Laudium College of Education is getuies van waar hierdie rolmodel se spore vir jare loop.

Centurion sou veel armer gewees het sonder die onvermoeide ywer en betrokkenheid op verskillende terreine, deur Chrissie Naude

CenturioNet (Afrikaans) •  CenturioNet (English)

[Centurion van die Jaar 2004 Centurion of the Year]

[Algemeen General] [Gaste Guests] [CvdY CotY] [Sakeman Businessman] [Sakevrou Businesswoman] [Finaliste Finalists]

Inisiatief van:
Initiative of:

CenturioNet - logo
CenturioNet

© 2004 SuproNet
Alle regte voorbehou • All rights reserved
Verwys na Kopieregkennisgewing • Refer to Copyright Notice

 

 

 

 

Toekennings gemaak deur:
Awards made by:

 

 

 

 

 

 

 

Verwante webwerwe
Related web sites

 

 

CvdJ 2003 CotY
CvdJ 2002 CotY
CvdJ 2001 CotY

CenturioNet (Afr)
CenturioNet (Eng)

BesigheidCenturion
BusinessCenturion

 

 

BesigheidCenturion

 

 

Vir ontwerp en huisves van webwerwe
For design and hosting of web sites

 

 

SuproNet (Afrikaans)

 

 

SuproNet (English)

 

 

 

 

 

Adverteer op soortgelyke webwerwe